Javni razpis

 

 

 

Javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

 NASLOV PROJEKTA

Digitalna platforma za vinogradnike pri uvajanju skupnih okoljskih pristopov z namenom zmanjševanja obremenitev kmetijstva na okolje – SMART AGRO GRAPE

PARTNERJI PROJEKTA

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, vodilni partner,

PERCIPIO d.o.o.,

2KM Consulting d.o.o.,

KZ Agraria Koper, z.o.o.,

Andrej Krmac, kmetijsko gospodarstvo

Matej Kralj, kmetijsko gospodarstvo

Jan Bordon, kmetijsko gospodarstvo

Domen Jogan, kmetijsko gospodarstvo

Rok Ražman, kmetijsko gospodarstvo

Katja Leber Vračko, kmetijsko gospodarstvo

Kobal Wine Estate, kmetijsko gospodarstvo

TRAJANJE PROJEKTA

2021 – 2024

POVZETEK

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) SMART AGRO GRAPE z vsebino vzpostavitve digitalne platforme za vinogradnike pri uvajanju skupnih okoljskih pristopov z namenom zmanjševanja obremenitev kmetijstva na okolje naslavlja naslednje tematike:

 • Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč z zagotavljanjem rodovitnosti in preprečevanje erozije ter degradacije tal.
 • Trajnostno varstvo rastlin.
 • Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode ter učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem gospodarstvu.

Projekt vzpostavlja inovativno partnerstvo, ki se bo s skupnimi močmi, izkušnjami in znanjem lotilo reševanja izziva tehnoloških in ekonomsko učinkovitejših pristopov, tehnologij in praks pri optimizaciji upravljanja vinogradov v okviru koncepta pametnih vinogradov na sodelujočih kmetijah.

CILJI

Splošni cilj projekta je pridobiti ustrezne senzorične podatke neposredno in posredno iz izbranih lokacij kmetijskih gospodarstev z namenom shranjevanja, analize in postavitve napredne digitalne platforme, ki bo omogočila tehnološko, ekonomsko in okoljsko učinkovitejše upravljanje kmetijskih zemljišč – vinogradov ter bo z uvajanjem skupnih okoljskih pristopov posledično vplivala na zmanjševanje obremenitev kmetijstva na okolje.

Podrobnejši cilji projekta so:

 • Vzpostaviti inovativno partnerstvo na projektu, ki bo strokovno kompetentno in sposobno izvesti potrebni razvoj in testiranja za izboljšanje učinkovitosti upravljanja;
 • Dvigniti znanje in digitalne kompetence s področja naprednih digitalnih tehnologij in IoT orodij vključenih vinogradnikov;
 • Nabaviti in vključiti v testiranje potrebno novo tehnološko napredno digitalno senzorično opremo za zbiranje potrebnih podatkov na terenu in namestitev ter vključitev v uporabo v izbranih vinogradih;
 • Zbrati kakovostne senzorične in druge okoljske podatke ter arhivirati in analizirati pridobljene podatke v podatkovni bazi za izgradnjo in postavitev učinkovitega prognostičnega modula;
 • Razviti nove kmetijske prakse ter posredno zagotoviti prihranek in izboljšanje učinkovitosti porabe delovnega časa na kmetiji;
 • Z novimi rešitvami, praksami in znanjem prispevati k trajnostni rabi tal kmetijskih zemljišč;
 • Izvesti učinkovito usposabljanje in prenos znanja na deležnike projekta ter izvesti učinkovito razširjanje rezultatov;
 • Zagotoviti trajnostne rešitve v vinogradništvu v okviru koncepta »pametnih vinogradov«.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Med ključne rezultate projekta spadajo:

 • Razvita 1 (ena) nova uporabniku / kmetu prijazna aplikacija;
 • Vzpostavljena 1 (ena) digitalna platforma v oblaku za procesiranje senzoričnih in okoljskih podatkov;
 • Razvit 1 (en) numerični prognostični model za zmanjšanje vplivov kmetijstva na okolje;
 • Nabavljena senzorična oprema in usposobljena za uporabo na kmetijah;
 • Izveden 1 (en) program usposabljanja in najmanj 10 usposobljenih kmetijskih gospodarstev;
 • Izvedeni vsaj 3 (tri) dogodki prenosi znanja;
 • Izveden prenos znanja v prakso na najmanj 5 (pet) različnih načinov;
 • Razširjeni rezultati projekta EIP z uporabo vsaj 5 (pet) ali več različnih vrst komunikacijskih orodij;
 • Izveden vsaj 1 (en) dogodek v organizaciji članov partnerstva.

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

www.program-podezelja.si/

 

EnglishGermanSlovenia